1971
Howard Ellis
Teaching
Wednesday Night Bible Class


      




1971
Gene Cloer
Teaching 
Sunday Morning Bible Class










           1971
Jean Bolton 
Teaching Primary 
Bible Class







                                                                                                  


1971
 Mary Alice Easterling
Teaching Pre-school
 Bible Class